Informacje o ochronie prywatności

Oświadczenie o polityce prywatności zgodnie z art. 13 Rozporządzenia (UE) nr 2016/679
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia UE nr 2016/679 (zwanego dalej „RODO 2016/679”), wprowadzającego przepisy w sprawie ochrony osób i innych podmiotów w związku z przetwarzaniem danych osobowych, informujemy, że podane przez klientów dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ww. przepisami.

Administrator
Administratorem danych osobowych jest spółka Freddy S.p.a. (zwana dalej „Spółką”).
Siedziba
Via Santo Spirito, 14 - 20121 Mediolan (Mi)
Miejsce prowadzenia działalności
Via S. Rufino, 31, 16043 Chiavari GE
Kontakt
Telefon: +39 0185 59101
Faks: +39 0185 5910300
E-mail: info@freddy.com
Certyfikowany adres e-mail: freddy@pec.freddy.it

Inspektor ochrony danych (DPO)
Spółka powołała inspektora ochrony danych (określanego również jako DPO, Data Protection Officer) w osobie Dimitriego De Ambroggi (numer identyfikacji podatkowej: DMBDTR79E16L682N), Via Prato Chiuso, 1 Laveno Mombello (VA) – numer telefonu: +39 338 6329855 – e-mail dpo@freddy.it .

Cel przetwarzania danych
• Konieczne i obowiązkowe przetwarzanie danych osobowych
Spółka wykorzystuje podane przez klientów dane osobowe (tj. imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, kod podatkowy, numer identyfikacji podatkowej, adres, numer telefonu) do celów handlowych między Spółką a klientami. Przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych jest niezbędne do świadczenia zamówionych usług i do wykonania związanych z tym czynności, w związku z czym nie jest wymagana wyraźna zgoda Klienta.
• Przetwarzanie opcjonalnych danych osobowych
Spółka wykorzystuje opcjonalne dane osobowe podane przez klientów (tj. ulubione kolory, preferowane metody płatności, linie produktów) w celu ulepszenia oraz personalizacji oferty produktów i usług, w szczególności dla następujących opcjonalnych celów, dla których wymagana jest wyraźna zgoda klienta:
• Profilowanie w celu spersonalizowanego zarządzania klientami: gromadzenie i analiza opcjonalnych danych osobowych klienta (w tym wielkości/kwot zakupów) w celu ich przetwarzania, informowania klienta i umożliwienia klientowi korzystania z usług Spółki opracowanych zgodnie ze zwyczajami i skłonnością do konsumpcji klienta.
• Wysyłanie ofert handlowych: wysyłanie materiałów handlowych dotyczących produktów, usług i ofert przez e-mail, telefon, telefon komórkowy, faks, SMS, MMS i inne kanały komunikacji na odległość.
• Badanie satysfakcji klienta i badania rynku: wykorzystanie danych do badania zadowolenia klienta z korzystania z usług Spółki, a także badania rynku w punktach sprzedaży lub przez e-mail, telefon, telefon komórkowy, faks, SMS, MMS i inne kanały komunikacji na odległość w odniesieniu do oferowanych produktów i usług Spółki.
• Wysyłanie informacji i reklam podmiotów trzecich: wysyłanie materiałów informacyjnych i handlowych dotyczących produktów/usług i ofert podmiotów trzecich w punktach sprzedaży Spółki lub za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, telefonu komórkowego, faksu i innych kanałów komunikacji na odległość.
Zarówno konieczne, jak i opcjonalne dane osobowe mogą być przetwarzane za pomocą nośników papierowych, jak i elektronicznych (w tym przy użyciu urządzeń przenośnych) w sposób ściśle niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów.

Podstawa prawna przetwarzania
Spółka przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, jeżeli przetwarzanie:
• jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest klient, lub do zastosowania środków podjętych przed zawarciem umowy na życzenie klienta;
• jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Spółce;
• jest oparte na pisemnej zgodzie na konkretne działania, takie jak wysyłanie newslettera Spółki.

Konsekwencje niepodania danych
W odniesieniu do danych osobowych dotyczących wykonania umowy, której stroną jest klient, lub wypełnienia obowiązków określonych przepisami, związanych z prowadzeniem ewidencji księgowej i podatkowej, niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie stosunku umownego.

Zasady przetwarzania i przechowywania danych
Dane są przetwarzane w sposób automatyczny lub manualny zgodnie z przepisami art. 32 RODO 2016/679 w odniesieniu do środków bezpieczeństwa przez należycie upoważnione osoby oraz zgodnie z przepisami art. 29 RODO 2016/679.
Należy pamiętać, że w myśl zasad zgodności z prawem, ograniczenia celu i minimalizacji danych, zgodnie z art. 5 RODO 2016/679, z zastrzeżeniem jednoznacznej zgody klienta wyrażonej na końcu niniejszego oświadczenia, dane osobowe klientów będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których są gromadzone i przetwarzane, a następnie przez czas, przez jaki Spółka podlega zobowiązaniom dotyczącym przechowywania danych do celów podatkowych lub do innych celów przewidzianych w przepisach ustawowych lub wykonawczych.

Ujawnianie danych
Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione:
1. personelowi zewnętrznemu i wewnętrznemu uprawnionemu do przetwarzania danych w granicach swoich uprawnień i zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Administratora danych;
2. podmiotom przetwarzającym dane w ramach realizacji określonych obowiązków ustawowych.

Udostępnianie danych - Profilowanie
Państwa dane osobowe nie są udostępniane ani nie podlegają żadnemu w pełni zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji. Spółka informuje, że wszystkie podane dane mogą być wykorzystane do profilowania klientów w celu poprawy relacji między Spółką a klientami (art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia UE nr 679/2018).

Przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe mogą być przekazywane do państw Unii Europejskiej lub państw spoza Unii Europejskiej w celach określonych w niniejszym oświadczeniu.

Szczególne kategorie danych osobowych
Zgodnie z art. 9-10 Rozporządzenia UE nr 2016/679, można przekazać Spółce dane należące do „szczególnych kategorii danych osobowych”, tzn. dane ujawniające „pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, a także dane genetyczne, dane biometryczne mające na celu jednoznaczne zidentyfikowanie osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby”.
Te kategorie danych mogą być przetwarzane przez Spółkę wyłącznie za swobodną i wyraźną zgodą klientów wyrażoną w formie pisemnej na końcu niniejszego oświadczenia.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
W odniesieniu do postanowień dotyczących przetwarzania danych opcjonalnych Spółka informuje, że nie stosuje żadnego zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Spółka informuje, że wszystkie podane dane mogą być wykorzystane do profilowania klientów w celu poprawy relacji między Spółką a klientami (art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia UE nr 679/2018).

Prawa osób, których dane dotyczą
Klient może w każdej chwili skorzystać z następujących praw przysługujących mu w świetle obowiązującego prawa (art. 15-22 Rozporządzenia UE nr 2016/679), w tym z następujących praw:
a) prawa do żądania potwierdzenia istnienia lub braku dotyczących go danych osobowych;
b) prawa do uzyskania informacji na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną przekazane, oraz, w miarę możliwości, okresu przechowywania;
c) prawa do uzyskania sprostowania lub usunięcia danych;
d) prawa do uzyskania ograniczenia przetwarzania;
e) prawa do uzyskania przenoszenia danych, tj. do otrzymania ich od administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłania ich innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe;
f) prawa do wniesienia sprzeciwu w dowolnej chwili, w tym sprzeciwu na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
g) prawa do wniesienia sprzeciwu na zautomatyzowane podejmowanie decyzji dotyczące osób fizycznych, w tym na profilowanie;
h) prawa do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz sprostowania lub usunięcia tych danych lub ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych, a także prawa do przenoszenia danych;
i) prawa do cofnięcia zgody w dowolnej chwili, bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania na podstawie zgody udzielonej przed cofnięciem;
j) prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Klient może wykonać przysługujące mu prawa w następujący sposób:
• wysłać pisemne żądanie na adres: Freddy S.p.A. via S. Rufino, 31 M, 16043 Chiavari (GE), WŁOCHY
• e-mail: freddyinfo@freddy.it
• certyfikowany adres e-mail: freddy@pec.freddy.it