LETNIE WYPRZEDAŻE: ZNIŻKA -50% NA KOLEKCJĘ WIOSNA/LATO 2018

Informacje o ochronie prywatności

Nota informacyjna w myśl art. 13 włoskiego Rozp. z mocą ustawy 196/03, "Kodeks dotyczący ochrony danych osobowych".

Włoskie Rozporządzenie z mocą ustawy 196 z 30 czerwca 2003 roku ma na celu zagwarantowanie, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się z poszanowaniem podstawowych praw i wolności, a także godności osoby, której dane dotyczą, ze szczególnym uwzględnieniem poufności, tożsamości osobowej oraz prawa do ochrony danych osobowych.

Obowiązujące regulacje prawne określają, że osoby, których dane dotyczą, należy informować z wyprzedzeniem o przetwarzaniu ich danych.

Zgodnie z takim obowiązkiem informujemy, że w ramach relacji handlowej będą przetwarzane Państwa dane.

Zgodnie z podanym przepisem, przetwarzania będzie dokonywać nasza spółka, zgodnie z zasadami rzetelności, zgodności z prawem i transparentności oraz ochrony poufności Państwa danych.

W myśl artykułu 13 Rozp. z mocą ustawy 196/2003, przekazujemy Państwu następujące informacje:
1. Podmiotem uprawnionym do przetwarzania danych oraz podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest spółka FREDDY SPA prowadząca działalność przy Via Gesù, 11 - 20121 Mediolan (MI) - Włochy.

2. Przekazane przez Państwa dane będą przetwarzane na cele związane z istniejącymi między nami relacjami handlowymi, a w szczególności w celu:
- dostarczania produktów będących przedmiotami umowy;
- przygotowywania opracowań i badań statystycznych oraz rynkowych;
- przesyłania materiału reklamowego i informacyjnego;
- przesyłania informacji handlowych;
- realizowania interaktywnych komunikatów handlowych;
- opracowywania rejestru połączeń.

3. Przetwarzanie będzie dokonywane zarówno w formie papierowej, jak i przy użyciu narzędzi informatycznych, z zachowaniem środków bezpieczeństwa, określonych prawem.

4. Udostępnienie danych oraz zgoda na ich przetwarzanie nie jest obowiązkowa, ale ewentualna odmowa może spowodować brak realizacji umowy lub częściową realizację umowy.

5. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom ani nie będą przedmiotem rozpowszechniania.

6. W dowolnym momencie możecie Państwo skorzystać z przysługujących Wam praw w relacji z podmiotem upoważnionym do przetwarzania danych, zgodnie z przepisami art. 7 Rozp. z mocą ustawy 196/2003, który przytaczamy w całości, mając na uwadze Państwa wygodę.

"Rozp. z mocą ustawy nr 196/2003"

Art. 7 - Prawo dostępu do danych osobowych i inne prawa

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania potwierdzenia istnienia lub nieistnienia jej danych osobowych, nawet jeśli nie zostały jeszcze zarejestrowane, i do ich przekazania w zrozumiałej formie.

2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji na temat:
a) źródła danych osobowych;
b) celu i sposobu ich przetwarzania;
c) stosowanej logiki, w przypadku przetwarzania przy pomocy narzędzi elektronicznych;
d) danych identyfikacyjnych podmiotu upoważnionego do przetwarzania danych, podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych i przedstawiciela wyznaczonego na mocy art. 5 ustęp 2;
e) podmiotów i kategorii podmiotów, którym dane osobowe mogą być przekazywane lub którzy mogą mieć do nich wgląd jako przedstawiciele wyznaczeni na terytorium państwa, jako podmioty odpowiedzialne lub podmioty, którym powierzono zadanie przetwarzania danych.

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
a) uaktualnienia, sprostowania lub, w razie potrzeby, uzupełnienia danych;
b) usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym danych, których przechowywanie nie jest konieczne do celów, dla których te dane zostały zgromadzone, a następnie przetworzone;
c) zaświadczenia, że działania, o których mowa w punktach a) i b), a także ich treść, są znane tym osobom, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechnione, chyba że wymóg ten jest niemożliwy do spełnienia lub wiąże się z nakładem środków jednoznacznie nieproporcjonalnym w stosunku do chronionego prawa.

4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do sprzeciwienia się całkowitemu lub częściowemu przetwarzaniu danych:
a) w uzasadnionych prawnie przypadkach, nawet jeżeli jest ono zgodne z celami, dla których te dane zostały zgromadzone;
b) na potrzeby przesyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej, lub na potrzeby działań rynkowych, lub komunikacji handlowej.

Zgodnie z rozdz. IV, art. 25 ust. 6 Dyrektywy 95/46/CE „Przekazywanie danych osobowym krajom trzecim”. Państwa Członkowskie zapewniają przekazywać dane osobowe do państwa nie będącego członkiem UE lub EOG tylko wówczas gdy dane państwo zapewni odpowiedni stopień ochrony. W każdym przypadku przetwarzanie danych odbywa się sposób określony niniejszą regulacją oraz prawem.

Ewentualne wnioski na mocy wyżej wspomnianego art. 7 Rozp. z mocą ustawy nr 196/2003 należy przesyłać pisemnie na adres:
Freddy S.p.A.
Via Gesù, 11
20121 Mediolan (MI) - Włochy
Telefon: 0185-59101
Faks: 0185-5910300
e-mail: info@freddy.com
korzystając dowolnego pośrednika umożliwiającego udokumentowanie dokonanej wysyłki i otrzymania wniosku, o którym powyżej; wniosek musi zawierać następujące elementy:
- dotyczy: "ochrona danych osobowych"
- imię, nazwisko, kserokopia ważnego dowodu tożsamości wnioskującego
- przedmiot wniosku
- adres zamieszkania wnioskującego, na który będą przesyłane ewentualne powiadomienia
- podpis wnioskującego